EnglishGermanPolish
Dealerskie modele BMW w różnych skalach
Poprzedni
Następny

Regulamin

mający zastosowanie do umów zawartych od dnia 25.10.2015 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Lantas sp z o.o.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.models4u.pl jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lantas z siedzibą w Rybniku, 44-207, ul. Podmiejska, nr NIP 6342850466
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową modeli redukcyjnych
 4. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
 1. Sprzedający – Lantas sp z o.o. ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik;
 2. Kupujący – osoba będąca konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;
 2. Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w polskich złotych;
 3. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

§ 2

Warunki sprzedaży

 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.
 2. Przy każdym produkcie znajduje się opis głównych cech danego produktu, w tym m.in. jego właściwości, przeznaczenie, sposób użycia, pojemność.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zaznaczenie opcji POTWIERDŹ ZAKUP.
 4. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego.
 5. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.
 6. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).
 7. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.
 8. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą e-maila, wysłanego na adres: info@models4u.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 789 368 794 podając następujące informacje:
 1. nazwę,
 2. kod produktu
 3. dane Kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego;
 4. Rodzaj przesyłki wybranej przez kupującego
 1. Kupujący przy dokonywaniu zamówienia wybiera sposób w jaki będzie się kontaktował ze Sklepem internetowym;
 2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad lub uszkodzeń

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 1. W przypadku szybkiej płatności podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku przelewu zwykłego zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
  1. wpłata na konto za pomocą przelewu;
  2. płatność gotówką przy odbiorze;
 3. Płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli klient chce przedłużyć ten okres zobowiązany jest do powiadomienia sklepu przez mail lub telefon.
 4. Dane do dokonania zapłaty:
 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 2. Koszt dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, który Kupujący może wybrać w trakcie składania zamówienia. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej GLS
 • 16 zł przy płatności online lub przelewem;
 • 19 zł przy płatności za pobraniem;
 1. Poczty Polskiej – Paczka24
 • 16 zł przy płatności online lub przelewem;
 • 19 zł przy płatności za pobraniem
  1. odbiór osobisty – ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik;
 1. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu, zaś podane ceny są cenami brutto.
 2. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 3. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 4. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

§ 4

Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:
 1. jest niezgodna z zamówieniem
 2. jest uszkodzona lub ma wyraźne wady które odbiegają od opisu stanu lub zdjęcia na sklepie www.models4u.pl
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru i powstania wady, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć reklamowany przedmiot. Kupujący może wyznaczyć W celu złożenia reklamacji można również skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 14 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może:
 1. żądać obniżenia ceny lub
 2. odstąpić od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego rzecz wymieni na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

 1. wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 2. usunięcia wady;

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Lantas sp z o.o. ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik;
 2. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres Lantas sp z o.o. ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik;
 3. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący, jednakże koszty te są następnie zwracane przez Sprzedającego. Jeżeli jednak Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

        7. Kupujący ma obowiązek zwrócić przedmiot w stanie w którym go otrzymał. Za uszkodzenia powstałe w przesyłce zwrotnej odpowiada wysyłający (kupujący). 

§ 6

Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym  www.models4u.pl  komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1280×720 pikseli. Strona znajdująca się pod adresem internetowym jest przystosowana do szerokości 1024×768  pikseli, więc prawidłowo wyświetli się na urządzeniach z ekranami minimalnie 1024 piksele na szerokość.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 6. W razie sporów Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów.

§ 7

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.models4u.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.
 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się w sklepie internetowym www.models4u.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny towarów w sklepie www.models4u.pl zawierają podatek VAT.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 4. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.
 5. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

 SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Poprzez poprawne złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu – klikając w link “Dodaj do koszyka”, znajdujący się przy opisie produktu. Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep www.models4u.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 8. Zamówienie może być złożone także drogą e-mail. Wystarczy przesłać na adres elektroniczny sklepu info@models4u.pl następujące dane: nazwę, ilość i pojemność wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
 9. Złożone zamówienia przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie przez obsługę sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel internetowego sklepu www.models4u.pl o zmianach w regulaminie będzie informować na niniejszej stronie. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 2. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
Szukaj produktu

Produkt został dodany do koszyka!

Czy chcesz kontynuować zakupy czy przejść do koszyka?